تبلیغات
كوچه سرگردانی - مطالب مهر 1389
دوشنبه 19 مهر 1389

گرفتاری ...

   نوشته شده توسط: علیرضا    نوع مطلب :

اغلب فكر می كنیم چون خیلی گرفتاریم

به خدا نمی رسیم

اما واقعیت این است كه

چون به خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم