كوچه سرگردانی tag:http://moje77.mihanblog.com 2020-02-21T10:40:23+01:00 mihanblog.com نا امیدی؟ 2012-11-08T17:58:57+01:00 2012-11-08T17:58:57+01:00 tag:http://moje77.mihanblog.com/post/94 علیرضا کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد من به کم هم قانعم و اگر عشق تو اندک، اما صادقانه باشد من راضی ام دوستی پایدار، از هر چیزی بالاتر است مرا کم دوست داشته باش، این وزن آواز من است. بگو تا زمانی که زنده ای، دوستم داری و من تمام عشق خود را به تو پیشکش می کنم  خیلی نا امیبدانس. نه؟   کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد

 

من به کم هم قانعم

 

و اگر عشق تو اندک، اما صادقانه باشد من راضی ام

 

دوستی پایدار، از هر چیزی بالاتر است

 

مرا کم دوست داشته باش، این وزن آواز من است.

 

بگو تا زمانی که زنده ای، دوستم داری و من تمام عشق خود را به تو پیشکش می کنم

 

 

خیلی نا امیبدانس. نه؟

 

 

]]>